WAVES-02
HJ5.jpeg

Hormajärvi

Pinta-ala 5,16 km²

Keskisyvyys 7,8 m

Suurin syvyys 22,0 m

Tilavuus 40,25 *106 m³

Keskivirtaama 0,15 m³/s

Teoreettinen viipymä 3300d

Valuma-alue 16,7 km²

Hormajärvi on tunnettu kirkkaasta vedestään ja jylhistä rannoistaan. Se on maisemallisesti arvokas ja virkistysarvoltaan merkittävä Etelä-Suomen ja Karjaanjoen vesistöalueen latvajärvi.

Hormajärvi löytyy Lohjanjärven ”lourujen” eli mutkien sisälle jäävältä kannakselta, Karnaisten korpialueen eteläpuolelta. Lounaasta koilliseen suuntautuvien niemien ja saarien paloittelema, reilun viiden neliökilometrin (500 ha) sokkeloinen järvi jakautuu suurempaan ja syvempään läntiseen altaaseen ja matalampaan itäiseen osaan.  Läntisen altaan pinta-alaosuus on noin 75%. Siellä sijaitsee myös järven syvin kohta (22 m). Itäinen allas on läntistä matalampi ja vesitilavuudeltaan huomattavasti pienempi. Järven keskisyvyys on 7,8 metriä.

Hormajärven valuma-alue on suhteellisen pieni (1590 ha) ja itse järvi muodostaa lähes kolmanneksen valuma-alueestaan. Rannat ovat kallioiset ja pääosa valuma-alueesta on metsää. Vain yksi pieni lampi, Ahvenalampi, laskee Hormajärveen, muuten järven vesi tulee pienistä puroista ja ojista. Hormajärven kaunis luonto on houkutellut rannoille runsaasti sekä vakinaista asutusta että loma-asukkaita. Järven rannalla on yleinen uimaranta ja kaksi venevalkamaa.

Lounasnurkassa on komea Krunninmäki, äkkijyrkkänä ja rosoisena kohoava mäki nousee yli viisikymmentä metriä Hormajärven pinnasta. Pohjoista horisonttiviivaa hallitsevat Korkeamäen keilamainen vuori ja jykevä Pelimäki.

Itäiseltä puolelta löytyy laajempia viljelyalueita. Pelloiksi raivatuilta aukeilta järveen laskee ojia ja puroja, mutta vain muutamissa soilta tai lammista lähtevissä puroissa on virtausta kautta vuoden. Veden viipymä Hormajärvessä on hyvin pitkä, lähes 10 vuotta. Järven laskujoki on puolisen kilometriä pitkä Hormajoki, joka hiljalleen vie vettä Lohjanjärven Outamonlahteen. Vedenkorkeuksien ero Lohjanjärven ja Horman välillä on 0,7 metriä ja Koivulan peltoaukealla 0,6 metriä. Valuma-alue, 16 km², koostuu pääasiassa metsistä ja kallioista, viljelymaata on noin 150 ha, josta aktiivista maataloutta harjoitetaan noin sadalla hehtaarilla.

Hormajärvi kuului Uudenmaan ainoana sisävesikohteena kansainväliseen Project Aqua -seurantaohjelmaan, joka on laadittu erilaisten vesistöjen säilyttämiseksi tieteellisiin tarkoituksiin. Järveltä on tutkimustuloksia vuodesta 1963 alkaen. Hormajärvi luokiteltiin vielä 1970-luvulla vedenlaadultaan erinomaiseksi. Tutkimusten perusteella järvi on viime vuosikymmeninä rehevöitynyt. Kansallisella tasolla järvi määritetään erityistä suojelua vaativaksi vesistöksi (Komiteamietintö 1977:49, työryhmän mietintö 1992).

Kartta ja havaintoja

Löydä Hormajärvi JärviWikistä: Hormajärvi (23.025.1.001) – Järvi-meriwiki (kartta, lisätietoa järvestä ja havaintoja). Wikiin voit lisätä myös omia havaintojasi järvestä.